fredag den 5. maj 2017

Vaks

Kære venner i Blogville.

Jeg vil bare fortælle jer at Vaks ikke er mere. Han blev syg for 14 dage siden, men da han lige var blevet vaccineret tænkte vi at det nok var vaccinen der fik ham til at kaste op og være lidt smattet.
Efter nogle få dage gik det også over, men han blev ikke sit gamle jeg. Han blev gradvist mere trist og stille, så i går var vi til dyrlægen med ham, fordi hans bagben gav efter, så han var ved at falde.

Han fik taget blodprøver og vi fik også afleveret en urinprøve. Dyrlægen kunne se at den var hel gal med hans blod, men kunne ikke se hvorfor. Han fik noget prednisolon og kvikkede også lidt op, men i morges var han svag igen. Vi talte med dyrlægen igen, som sagde at de kunne lave en ultralydscanning af hans organer. Her fandt de både en svulst i milten og galdesten i galdeblæren. De kunne ikke afgøre om det var svulsten eller galdestenene der gav ham problemer, men de kunne se at han havde smerter.

Han fik en smertestillende indsprøjtning, og vi tog hjem med smertestillende piller og prednisolon så han kunne klare week-enden over og så ville man se hvordan han så havde det.

Her  nogle få timer efter at vi kom hjem, var han så skidt tilpas at han ikke reagerede på noget. Laika var flere gange henne og puffe lidt til ham, men han lå bare på gulvet og rørte sig ikke. Vi ringede til dyrlægevagten, for vores dyrlæge var selvfølgelig lukket i mellemtiden, og hun sagde at vi kunne komme med ham. Han var ikke i stand til at stå oprejst eller at gå da vi tog afsted.

Hun undersøgte ham og vi måtte se i øjnene at han var meget mere syg end vi havde troet. Ham der altid har været en lille hidsigprop, hvis fremmede ville se ham i munden eller oven i købet tage hans temperatur, var totalt ligeglad. Han lå bare apatisk hen.

Vi måtte så tage den tunge beslutning sammen med dyrlægen, at han skulle have lov at få fred.

Vi har været taknemmelige for de 3 dejlige år vi fik med ham, og han nåede at opleve livet som landhund i stedet for at være byhund i en lejlighed på 2. sal i københavn, sammen med sin handicappede far.

Laika er overmåde trist ligesom os og hun søger lidt rundt efter ham, og lige nu ligger hun præcis der hvor Vaks lå inden vi tog afsted til dyrlægen.

Jeg vil nu holde pause med bloggen.Dear friends in Blogville.

I just want to tell you that Vaks is no more. He got sick 14 days ago, but when he had just been vaccinated, we thought it was probably the vaccine that caused him to throw up and get a little smattered.
After a few days it went over, but he did not become his old self. He gradually became more sad and quiet, so yesterday we went to the vet with him because his hind leg gave up so he was falling

He got blood samples taken and we were also delevered a urine test. The vet could see that something was wrong in his his blood but could not see why. He got some prednisolone and also cheerred up a little, but this morning he was weak again. We talked to the vet again, who said that they could do an ultrasound scan of his organs. Here they found both a tumor in the spleen and gallstones in the gallbladder. They could not determine if it was the tumor or gallstones that gave him trouble, but they could see that he was in pain.

He got an analgesic injection, and we went home with painkillers and prednisolon so he could handle the weekend and then they would decide what to do.

Here a few hours after we got home, he was so bad that he did not respond to anything. Laika was several times over by him and puffed a little to him, but he lay on the floor and did not move. We called the veterinarian emergency aid, because our vet was obviously closed in the meantime and the new vet said we could bring him. He was unable to stand upright or to walk when we left home again.

She examined him and we had to acknowledge that he was much more ill than we had thought. He had always had a bad temper if some strangers wanted to see him in his mouth or,  take his temperature, but he was totally indifferent. He was just lay apathetic.

We then had to make the heavy decision together with  the vet that he should be allowed to get peace.

We have been grateful for the 3 lovely years we got with him and he managed to experience life as a country dog instead of being a city dog in an apartment on the 2nd floor in Copenhagen, together with his disabled father.

Laika is extremely sad like us and she is looking around for him, and right now she is lying exactly where Vaks lay before we went to the vet.

Now I want to pause the blog. Thank you all.